Regulamin sklepu internetowego Semyazza stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.


1. Postanowienia wstępne
Sklep internetowy Semyazza, dostępny pod adresem internetowym https://semyazza.pl prowadzony jest przez Kornel Kwiatkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Semyazza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
NIP: 6912572605 REGON: 526437706


2. Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowe w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Semyazza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6912572605 REGON: 526437706
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://semyazza.pl
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.3. Kontakt ze Sklepem
1. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające użytkownikom skuteczny kontakt to:
a) adres e-mail: [email protected]
b) wiadomość DM na Instagramie (@semyazza.pl)

4. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

5. Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.

6. Dostawa oraz metody płatności
1. Dostawa odbywa się na terenie Polski, jak również do krajów Unii Europejskiej oraz poza nią.
2. Wysyłka zamówień realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych (od momentu otrzymania płatności). W przypadku gdy produkt oznaczony jest jako "Pre-Order" wysyłka może przedłużyć się do 7-21 dni roboczych - informacja o czasie wysyłki znajdzie się w opisie produktu.
3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
4. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, natomiast Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami. (Koszty podwójnej wysyłki ponosi kupujący).
5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
Przesyłka kurierska lub Paczkomat.
6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) PayPal
b) Przelewy24


7. Zakładanie konta w sklepie
1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a) adres e-mail
b) hasło
2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
3. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

8. Zasady składania zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny);
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki,
5. Kliknąć przycisk finalizacji Zamówienia,
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem 9. pkt 3 a)

9. Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z 8. Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

10. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. z 2014 r. Poz. 827), nabywający Produkt w Sklepie, ma możliwość odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych, niż bezpośrednie koszty zwrotu.
Adres do zwrotu:
Kornel Kwiatkowski
ul. Gwarna 8/1
59-223, Krotoszyce
2. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.
3. Nasze personalizowane podziękowania za zakupy są bezzwrotne.
4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 9. 1., nie przysługuje Konsumentowi, w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

11. Reklamacja
1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
2. Zakupiony produkt podlega reklamacji jeżeli zostanie stwierdzona:
wada fabryczna,
niekompletność,
niezgodność z opisem
3. Sprzedający zastrzega sobie różnice wymiarowania w Produktach odzieżowych do 3 cm w stosunku do wymiarów podanych na stronie.
4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrywane natychmiastowo.
5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
6. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
7. Sprzedawca ma 14dni kalendarzowych od przyjęcia produktu na rozpatrzenie reklamacji.

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Your Bag

Feels a little light, let's add some items.